Karel X. a České země

21:47:00


Míst paměti vázajících se k dějinným vztahům Českých zemí a Francie je v České republice mnoho. Jedním z takových míst je i Pražský hrad, ke kterému se váže jedna významná osobnost moderních francouzských dějin. Tou osobností je francouzský král Karel X., jehož panování se vztahuje k jednomu z nejpohnutějších období francouzských dějin – k období mezi dvěma francouzskými revolucemi. Je známo, že kontakty Francie a českých zemí byly v té době velmi intenzivní. Jaké intenzity tyto vztahy dosahovaly? Jak pobyt francouzské emigrace zasahoval do myšlení tehdejší elity v Českých zemích?  Jak jsou ozvuky těchto událostí patrné v dnešní době? Na tyto otázky se pokusíme najít uspokojivou odpověď. Výše zmíněné kontakty se zintenzivňovaly hlavně z důvodu vypuknutí velké francouzské revoluce a s ní souvisejícím exilem, hlavně z řad panovnického rodu Bourbonů a francouzské šlechty, jejichž majetky, ale i životy byly v důsledku tohoto převratu ve velmi vážném ohrožení. Je samozřejmé, že francouzská šlechta přichází do českých zemí již po Bílé hoře, obecně se dá ale říct, že kulturní výměna mezi Francií a Českými zeměmi dosahuje největšího rozkvětu právě po velké francouzské revoluci.

Francouzština a francouzská kultura nabyly ještě více na popularitě. Francouzština pronikala i do těch nižších vrstev společnosti, kde bychom ji ani nečekali. Nejen šlechtici se jí učili, ale i nižší měšťanské a později podnikatelské vrstvy. Ten vývoj pokračoval dále – vidíme to na První republice, kde kulturní a intelektuální výměna v důsledku vzniku samostatného Československa dosahovala snad té nejvyšší intenzity. Jisté odlesky tehdejšího intelektuálně – kulturního vlivu způsobeného exilem Karla X. a jiných elit můžeme pozorovat i dnes, kdy v intelektuálních kruzích je francouzština stále do jisté míry prestižní záležitostí, coby jazyk národních elit. Je logické, že po mnichovské zkušenosti a období totalitních režimů se kontakty oslabily, ale i přes to je francouzština v České republice stále přítomna. Česká republika se tak například řadí mezi státy, které slaví den frankofonie apod.
Karel X. byl, jak známo, bratr Ludvíka XVI., jenž byl označen za vlastizrádce a v roce 1793 chycen na útěku ze země a dekapitován. Karel X. byl také nucen k útěku do exilu s tím rozdílem, že přežil a hledal podporu u evropských panovnických dvorů pro svůj boj proti revoluční Francii. Pobýval nejdříve v Německu a poté byl hostem na anglickém dvoře u krále Jiřího III. Karel X. byl znám svým konzervativním myšlením a přístupem k politice charakteristickým pro období před rokem 1789. Jeho životní osudy byly velmi pohnuté. Z Francie musel odejít hned ve dvou případech. První případ spadá do období Velké Francouzské revoluce, druhý po roce 1830. Karel X. vládl Francii v letech 1824 – 1830. Jak jsem zmínil výše, jeho snaha vedla k návratu režimu ne nepodobnému tomu, který byl ve Francii před rokem 1789. Byla zavedena tuhá cenzura a zahlazovány majetkové újmy způsobené revolucí. Opětovné podpory se ze strany krále dostávalo také katolické církvi. Nejen proto se proti němu zvedlo povstání, které se zapsalo do dějin jako Červencová revoluce. Tato revoluce sesadila nejen jej, ale celý vládnoucí rod Bourbonů. Bourbony na trůně nahradil liberálnější a pro širší vrstvy přijatelnější Filip Orleánský.


Do české emigrace    

Karel X. se dostává do své další emigrace. Místem jeho bezpečného životního prostoru se stávají Čechy, konkrétně Praha. Na pozvání Františka I. se usídlil na pražském hradě. S ním však do Čech přišla i početná skupina dalších imigrantů, jako například slavný vědec Joachim Barrand. Král byl také při svém pobytu velmi blízko šlechtickému rodu Rohanů, francouzskému rodu, na jejichž sídle byl několikrát hostem. Návštěvy zámku Sychrov se odehrávaly v letech 1834 – 1835. Proč právě Praha? Odpověď je vcelku jednoduchá. Zasaďme si do kontextu reálie tehdejší doby zmíněné výše. V Čechách se koncentrovalo mnoho vysoce postavených šlechtických rodů, kterým revoluce ve Francii nebyla zrovna po chuti. K nim můžeme počítat již zmíněné Rohany, dále například Löwensteinové, Windischgrätzové či Lichtensteinové. V Praze se vytváří okruh obdivovatelů krále Karla, přijímá vážené hosty, vzdát hold mu chodí i představitelé státní správy. Ovšem jak píše Radmila Švaříčková – Slabáková, je těžké posoudit pravé důvody vzniku této euforie z Karla X. Moha to být jak osobnost krále Karla jako symbol starých aristokratických hodnot, tak pouhé sjednocení proti společnému nepříteli – revolučnímu pnutí, které začalo obcházet Evropu a stalo se skutečným strašákem starých pořádků.   
Karel přitahoval zejména ty elity, které vládly dobrou francouzštinou. Jako právoplatný vládce Francie byl ztělesněním jakéhosi božství, ke kterému byla vázána určitá úcta. Karla X. také překvapilo, kolik lidí, kteří mu přijeli vzdát hold, vládne perfektní znalostí francouzských reálií. Takže na základě toho všeho vidíme, jaké příhodné místo skýtala Praha pro krále a jeho doprovod. Pražský hrad se tak stal jakýmsi inkubátorem francouzské kultury, dvorní elegance, vkusu a etikety v českých zemích. Tento králův pobyt se svým doprovodem, ve kterém byl už zmiňovaný slavný vědec Joachim Barrand, zanechal v českých zemích hluboký odkaz a tvoří jedno z míst paměti česko-francouzských vztahů dodnes. Málokdo si, když projíždí po známém pražském barrandovském mostě, uvědomí, k čemu odkazuje název tohoto frekventovaného pražského mostu. Ti vnímavější z nás si povšimnou, že k tehdejšímu pražskému dvoru odkazuje i název místní části Prahy. Tam zahájil Barrand svoji slavnou geologickou výzkumnou činnost.
Méně slavnou epizodou je další místo paměti na výše zmíněné události, kterým je zámek Buštěhrad na půli cesty při státní silnici mezi Prahou a Kladnem. Jeho stav je v dnešní době velmi neutěšený a běžný návštěvník by těžko uvěřil, že tady kdysi pobýval někdo tak významný, jako příslušník jednoho kdysi nejmocnějších evropských panovnických dvorů. Přesto je tomu tak. Pobytů krále Karla zde bylo mezi léty 1832 – 1836 hned několik. Zámek mu sloužil jako letní sídlo. Krále Karla zde opět doprovázel Joachim Barrand, který zde působil jako vychovatel prince Jindřicha z Chambordu.      
Karel X. se s Prahou sžil i ve svém veřejném vystupování. Z první poloviny 19. století pochází i litografie Pražského hradu z pohledu z dnešního Palachova náměstí, kde je hrad uveden jako oficiální sídlo bývalého francouzského panovníka. Popularita Karla X. se nesla i tak daleko, že v bývalém Buquoyském paláci, kde dnes sídlí francouzské velvyslanectví, byl zřízen tehdy módní „salón“ k jeho poctě.
Závěrem lze říci to, že celá královská anabáze zanechala nesmazatelnou stopu v historické paměti nejen Prahy, ale i dalších míst v Čechách. Praha té doby byla vyšší společností v Čechách (a nejen tam) vnímána jako „hlavní“ město francouzského krále, což s sebou neslo velkou dávku prestiže v očích spřízněných osobností s francouzským králem. V souvislosti s tím se z Prahy stávalo na mapě tehdejší Evropy stále významnější město, protože královský dvůr přitahoval stále další a další emigranty, kteří usilovali o Karlův návrat na francouzský trůn.
Karel Svitavský

Literatura


ŠVAŘÍČKOVÁ – SLABÁKOVÁ, R.: Rodinné strategie šlechty. Praha, 2007.
HARTMANN, Petr Claus, a kol. Francouzští králové a císaři v novověku:od Ludvíka XII. k Napoleonovi III. (1498-1870). Praha, 2005.
HORSKÁ, P.: Sladká Francie. Praha, 1996.
http://www.antikvariatbretschneider.cz/shop/pragensie-do-pol-19-stoleti/5682-praha-jako-sidlo-karla-x-litografie-1834.html


You Might Also Like

0 komentářů