Homo homini lupus - JA ODER NEIN? Člověk člověku vlkem - ANO NEBO NE!

13:23:00


Do Evropy míří neustále mnoho uprchlíků. Celý kontinent stojí před problémem, jak jim pomoci.  Co musíme udělat, abychom krizi zvládli? Které plusy a mínusy přináší do Evropy noví lidé a kultura?  Strach z něčeho nového, neznámého je přirozený, ale nesmí se stát našim rádcem. Strach v lidech posilují informace, často spíše dezinformace z médií. S nikým jiným se nedá tak dobře manipulovat, jako s člověkem, který má strach.
Jak se ale dopracovat k dosažení společného, nebo alespoň částečného konsensu. Nějvětší zlo vždycky napáchá v důsledku mlčící většina, než radikální menšina. A proto je zapotřebí vést dialog a diskutovat. Tím ale nemyslím, “pseudodiskuse“ pod články na internetu, kde si frustrovaní lidé vybíjejí svou nespokojenost sami se sebou.
     Když jsem pobývala rok na studiích v Münstru a setkávala se s cizinci, bydlela s nimi, bavila se a učila. Tak až tam mi teprve došlo, jak jsme všichni stejní, rázem žádné kulturní bariéry, nic, prostě normální mladí lidé, každý se svým názorem a tolerancí k druhému. Mít známé a kamarády po světě se vyplatí, dostanete ty pravé informace, a ne ty „přebrané“. Teď když chci vědět, co se skutečně děje v Budapešti, a jestli to je vážně tak katastrofické, jak nám to tlumočí média, jednoduše napíšu kamarádce Lie do Budapešti a ona mi situaci vysvětlí a popíše. Nebo když se mi nějaká zpráva třeba o Turecku nezdá, napíšu kamarádům do Istanbulu.

     Co člověk, to názor. Odlišné kultury mají odlišné názory a představy o životě. Má ale vůbec někdo právo říct, které to přesvědčení či názor je správné? Jsme sice rozdílní, ale pořád jsme všichni lidé. Proto mě zajímá, co si o současném problému myslí mladí lidé napříč Evropou. Využila jsem svých kamarádů ze tří států, se kterými jsem rok studovala v Německu. Jelikož nám všem byla společná němčina, nechala jsem odpovědi v originálním znění s mým laickým překladem, nejsem lingvista. Odpovědi Jense nechávám v původním znění, on totiž umí docela obstojně česky a měl by radost, že to bude u jeho jména napsané česky.

Noch immer kommen viele Flüchtlinge nach Europa. Der ganze Kontinent steht jetzt vor dem Problem, wie man den Flüchtlingen helfen kann, was man machen muss, damit die Krise und die Kämpfe vor allem in Syrien enden? Welche Vorteile und welche Nachteile bringen die neuen Menschen und ihre Kultur Europa? 

Man kann nicht nur allein nachdenken und die Lösung suchen, wir müssen einen gemeinsamen Konsens finden. Und dazu muss man einen Dialog führen. Verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturgebieten haben andere Meinungen und Vorstellungen. Aber wer hat das Recht sagen, was richtig ist? Wir sind nicht unterschiedlich, wir sind alle nur Menschen.


_____________________

 Lia Práth 24 let, studentka sociologie, Budapešť

 Barbaros Köksal, 24 let, student historie a filosofie, Istanbul

 Jens Middelkamp, 26 let, student ekonomie, Münster

_______


Was verstehst du unter dem Begriff Flüchtlinge?
Co si představíš pod pojmem uprchlík,  uprchlíci?

Lia: Flüchtlinge sind solche Menschen, die ihr Heimatland wegen eines Krieges, oder einer Naturkatastrophe verlassen müssen, sonst ihr Leben wäre in Gefahr.  
Uprchlíci jsou lidé, kteří musejí kvůli válce nebo přírodní katastrofě opustit svou zem, jinak by byl jejich život v nebezpečí.

Barbaros: Eigentlich kompliziert nicht dass man den Begriff Flüchtlinge definiert. Sie sind einfach Geschädigten wegen Ihres Krieges in ihrer Heimat oder wegen der verschiedenen ökonomischen, sozialen, politiken usw. Probleme. Im 60er Jahren haben viele Türken wegen ökonomische Krise in der Türkei nach Deutschland ausgewandert, damit arbeiten und Geld verdienen kann oder Im 80er Jahren haben viele Türken wegen der Politischen Probleme in der Türkei nach Deutschland oder andere Länder ausgewandert. Man kann die auch als Flüchtlinge bezeichnet.
Je to vlastně dost komplikované, když máme  tento pojem definovat. Ti lidé jsou vlastně poškozování a sužováni válkou v jejich rodné zemi nebo různými ekonomickými, sociálními, politickými a všemi dalšími problémy. V šedesátých letech se mnoho Turků díky ekonomické krizi přemistilo do Německa, aby tam pracovali a vydělávali peníze. A nebo v osmdesátých letech se nejen do Německa, ale i do dalších zemí, kvůli politickým problémům v Turecku přesunuli další lidé. Tihle všechny můžeme taky označit jako uprchlíky.

Jens: Uprchlík je někdo, kdo odcházel z jeho země aby unikl válce nebo pronásledovaní.

Wie kann man den Flüchtlingen helfen? Ich denke jetzt, was meinst du persönlich was muss die Gesellschaft oder Regierung machen, damit die Migrationskrise in die Zukunft bewältigen wird.

Jak si myslíš, že by se mělo uprchlíkům pomoci? Co pro to musí společnost nebo vláda udělat, aby uprchlickou krizi do budoucna zvládla a překonala?

Lia: Die Gesellschaft muss tolerant und hilfsbereit sein, das ist der Grund der europäischen Gesellschaft. Wir müssen alle Hilfe den Flüchtlingen geben, damit sie in unsere Gesellschaft integrieren können. (Das heißt: sie informieren, über die Kultur von Europa, Sprachstunden, Beratung) Die Regierungen müssen die Wurzel des Problems lösen, das heißt eigentlich der Islamische Staat zu eliminieren.
Společnost musí být tolerantní a nápomocná. To je základ evropského společenství. Abychom mohli uprchlíky integrovat do naší společnosti, musíme jim nabídnou všechnu pomoc co máme.  To znamená informovat je o kultuře v Evropě (poradenství, konzultace). Vlády musí řešit podstatu a příčinu problému, to znamená eliminovat IS.

Barbaros: Außer der Auswanderung nach den anderen Ländern haben die Flüchtlinge keine Optionen mehr. Daher müssen die Regierungen und Gesellschaften die Flüchtlingen  Ihre Länder akzeptieren. Aber das ist nicht eine ausreichende Lösung. Die Flüchtlingen brauchen zu arbeiten, Geld zu verdienen, zu studieren usw…  Das ist ja eine zwigende Situation für die Länder, die die Flüchtlinge akzeptieren aber wir leben in einem Gemeinsamen Planet und die Flüchtlingen haben keine Länder!
Kromě odcestování do jiných  zemí nemají uprchlící žádné jiné možnosti.  Proto musejí vlády a společnosti uprchlíky v jejich zemích akceptovat. To ale není dostačující řešení. Uprchlíci potřebují pracovat, vydělávat peníze, studovat apod. To je pro země, které přijímají uprchlíky nelehká situace, ale žijeme pospolu na stejné planetě a uprchlíci nemají  žádnou zemi!

Jens: Die Regierung hat zwei Aufgaben: Die erste ist die humanitäre Hilfe. Das bedeutet, dass sie die Flüchtlinge mit Essen, Medikamenten und Wohnungen versorgen muss. Ebenso ist wichtig, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration gelegt werden (Sprachunterricht etc). Auf der anderen Seite muss sich die Regierung darum kümmern, dass der Strom an Flüchtlingen gelenkt wird, um nicht die Aufnahmekapazitäten zu überlasten.
Vláda má dva úkoly: První je humanitární pomoc. To znamená obstarat a zajistit uprchlíkům jídlo, léky a bydlení. Pro úspěšnou integraci je stejně tak důležitým předpokladem například výuka jazyka. Na druhé straně se musí vláda starat o to, aby byl proud uprchlíků řízen, aby nebyly překročeny přijímací kapacity.

Muss man Angst vor Islam und aus der anderen Kultur haben? Welche Probleme bringt das?

Máme mít strach z islámu a jiných kultur? Jaké problémy to přinese?

Lia: Wir müssen der Islam und die islamische Kultur besser kennen lernen. Das Problem ist, dass die Länder wie z.B. Syrien sind, ist nicht säkularisiert, also die religiösen Regeln gelten für jede, und die Frage ist, dass sie unsere säkularisierte Kultur akzeptieren können?  Angst müssen wir auf keinen Fall haben, aber wir müssen vorsichtig sein, und diese Fragen uns überlegen.
Musíme islám a islámskou kulturu lépe poznat. Problémem je, že země jako například Sýrie nejsou sekularizované, tady náboženská pravidla platí pro každého a otázkou je, zda oni chtějí akceptovat a přijmout naši sekularizovanou kulturu. Strach nemusíme v žádném případě mít, ale musíme být obezřetní, a o těchto otázkách přemýšlet.

Barbaros: Man muss nicht Angst vor dem Begriff Islam oder fremde Kultur hat aber natürlich sind die Radikalen eine Gefahr für die ganze Welt und die Menschheit. Jedoch sind alle Muslimen keine Radikalen. Die Flüchtlingen, Gesellschaften und Regierungen haben Verantwortungen. Die Muslimen müssen sich die Kultur anpassen und die Gesellschaften müssen gegen der Flüchtlingen Toleranz haben. Niemand muss nicht die fremden Kulturen mögen aber jeder muss Toleranz haben. Andernfalls kann man einen Kulturkampf zwischen der Flüchtlingen und Gesellschaften erleben und auf diesem Grund kann die Racismus und Fundamentalismus aufsteigen.
Nemusíme mít strach ze slova islám nebo cizích kultur, nebezpečím  pro celý svět a lidstvo jsou ale samozřejmě radikálové. Všichni muslimové ale nejsou radikálové. Uprchlíci, společnosti a vlády zemí mají odpovědnost. Muslimové se musí kultuře přizpůsobit a společnost musí být vůči uprchlíkům tolerantní. Nemusíme mít cizí kulturu rádi, ale musíme mít toleranci. Jinak se dožijeme souboje kultur mezi uprchlíky a společností.  Z těchto základů vyrůstá rasismus a fundamentalismus.

Jens: Nein, muss man nicht. Muslime sind auch nur normale Menschen und haben die gleichen Sorgen und Ängste wie „wir“. Islamistische Terroristen sind auch für fast alle Muslime keine gläubigen Menschen, sondern gefährliche Verbrecher.
Ne, nemusíme. Muslimové jsou také jen normální lidé a mají stejné starosti a strachy jako „my“. Islámští teroristé nejsou pro většinu muslimů věřícími lidmi, ale nebezpečnými zločinci.

Macht dein Heimatland genug und hilft den Flüchtlingen? Bist du damit einverstanden oder hast du andere Meinung?

Pomáhá tvoje země  uprchlíkům dostatečně? Souhlasíš s jejími kroky nebo jsi jiného názoru?

Lia: Mein Heimatland ist Ungarn, und ich denke, dass unsere Regierung viele Fehler in den letzten Monaten gemacht hat, aber ich würde sie nicht so streng  beurteilen, wie die Ost- europäische Länder es getan haben. Die schwerste „Sünde“ meiner Regierung war, dass sie eine sehr feindliche Propaganda gegen die Flüchtlinge geführt haben,  anstatt uns für die Behandlung dieses Problems vorzubereiten.  Manche Menschen sind ganz hilfsbereit, sie haben alles gemacht den Flüchtlingen zu helfen, aber die Mehrheit hat Angst vor der, wegen der aggressiven Propaganda unserer Regierung.  Die Wahrheit ist, dass mein Heimatland ist zu klein und zu arm, dieses Problem richtig behandeln zu können, weiterhin wir haben eine Menge anderen sozialen Probleme, die wir noch auch nicht gelöst haben (Das Steigen der Armut, und der Arbeitslosigkeit usw.)  Wir sind genauso ratlos, wie der Rest von Europa. 
Moji rodnou zemí je Maďarsko a myslím si, že naše vláda, udělala v posledních měsících mnoho chyb. Ale nechci ji tak přísně soudit, jako to udělaly východoevropské země. Nejtěžším „hříchem“ mojí vlády bylo, že vedla proti uprchlíkům velmi nepřátelskou propagandu, místo toho, aby se připravila na jednání a řešení problémů. Mnoho lidí je ochotných, dělají všechno proto, aby uprchlíkům pomohli, ale většina lidí má strach pomáhat,  právě i díky agresivní vládní propagandě. Pravda je, že moje země je malá a příliš chudá, aby mohla tyto problémy s uprchlíky správně  řešit a zabývat se jimi. Stále máme množství dalších sociálních problémů, které jsme ještě nevyřešili. (Růst chudoby, a nezaměstnanost atd…) Jsme stejně tak bezradní jako zbytek Evropy.

Babaros: Heute in der Türkei gibt es ungefähr 3.000.000 Millionen Flüchtlinge. Das ist zu viel für die Türkei deshalb kann  nicht die Regierung der Türkei den  Flüchtlingen genug helfen. Viele Flüchtlingen betteln, damit  überleben kann. Wenn ich draußen gehe, sehe ich überall viele Kinder, die betteln. Viele Gebiete und Gebäude wurden aufgebaut für die Flüchtlingen aber diese sind noch nicht genug. Seit der Flucht der Syrer sind die Mieten der Wohnungen in der Türkei aufgestiegen. Außerdem obwohl die Muslimen in der Türkei Mehrheit sind, sind die Türken säkularer als die Syrer. Darum gibt es Probleme zwischen Syrer und die Türken als ökonomisch und Kultur. Auf diesen Gründen stieg der Nationalismus in der Türkei auf. Irgend einen anderen Kultur sich anpassen ja zu schwer für alle aber Trotzdem muss man Toleranz hat damit bis Ende des Krieges oder immer zusammen leben kann.
Dnes se v Turecku nachází bezmála okolo 3 milionů uprchlíků. Je to příliš, na to, aby mohla vláda Turecka všem uprchlíkům dostatečně pomoci. Mnoho uprchlíků žebrá, aby přežilo. Když jdu ven, vidím všude mnoho žebrajících dětí. Mnoho území, a budov bylo vybudováno pro uprchlíky, ale to pořád nestačí. Od příchodu Syřanů a počátků krize stouply v Turecku nájmy bytů. Kromě toho, ač jsou muslimové v Turecku většinou, jsou Turci sekularizovanější než Syřané. Nad to jsou mezi Syřany a Turky problémy ekonomické i kulturní. Z těchto důvodů stoupá v Turecku nacionalismus. Přijmout cizí kulturu je velmi složité a těžké pro všechny, ale i přesto musíme být tolerantní, abychom dovedli válku ke konci, nebo spolu můžeme žít napořád...

Jens: Ano, dělá. Německo přijímá největší část uprchlíků v Evropě a poskytuje jim pomoc, což podporuju.

Hast du eigene Plan, was muss jetzt nicht nur Europa aber, die ganze Welt machen, damit die Migrationskrise und Kämpfe in Syrien und in anderen Ländern schließen?

Máš vlastní návrh (vizi), co musí nejen Evropa, ale celý svět udělat, aby uprchlickou krizi a boje v Sýrii a v ostatních zemích ukončil?

Lia: Wie ich es vorher geschrieben habe, müssen wir den IS eliminieren, und diesen Länder eine Perspektive geben (helfen sie bei  der Demokratisierung,  wir sollen ihr wirtschaftliche Hilfe geben, damit sie ihr eigenes „Leben“ fortsetzen können.)
Jak jsem již napsala výše, musíme bojovat s IS, eliminovat ho a těmto zemím, ve kterých působí nabídnout určitou perspektivu, řešení. (Pomoc při demokratizaci, můžeme jim také  nabídnout ekonomickou pomoc, aby mohli oni sami svůj „život“ zase žít. )

Barbaros: Man muss verstehen, was Ursprung des krieges ist, damit Migrationkrise und die Kämpfe in Syrien und in anderen Ländern schließen können. Die imperialistischen Großmächte unterstützen immer die Kämpfe um politische, ökonomische und militärische Erwerbe zu bekommen. Je länger der Krieg dauert, desto mehr sterben die Menschen und müssen die Menschen auswandern. Der Krieg und die Unstabilität radikalisiert die Menschen und das ist der wichtigste Grund der Terrorismus. Man muss zuerst die Kämpfe schließen damit die Migrationskrise lösen kann. Dafür muss man Lösungen ohne Waffe also politische Lösungen finden und die Großmächte müssen darüber helfen und müssen Ihre politische, ökonomische und militärische Erwerbe außer betrachen lassen.
Abychom mohli  ukončit  uprchlickou krizi a boje v Sýrii a ostatních zemích, musíme porozumět a rozpoznat, co je zdrojem války. Imperialistické velmoci podporují boje, aby dosáhly politických, ekonomických a vojenských zisků. Čím déle bude trvat válka, budou lidé více umírat a budou nuceni k odchodu ze země, tedy uprchlictví. Válka a nestabilita lidi radikalizuje a to je ten nejdůležitější opěrný bod pro terorismus. Nejprve musí být ukončeny boje, až poté může být řešena krize migrační. Proto musíme najít řešení beze zbraní, tedy politická a k tomu musí napomoci velmoci, které nesmějí brát v úvahu jen své politické, ekonomické a vojenské zisky. 

Jens: Pro zmenšení vlny přistěhovalců je třeba ukončit občanskou válku v Sýrii, to je jasné. Vliv evropských zemí, ale nestačí na diplomatické řešení. Jak můžeme tohoto cíle dosáhnout, mi není jasné.

Nikola Nosková
You Might Also Like

0 komentářů