Předběžná zpráva o výsledcích povrchového průzkumu v okolí Uničova

18:24:00

     Povrchový průzkum řadíme k semidestruktivním archeologickým metodám. Na (ideálně) čerstvě zoraném poli jsou hledány artefakty, které slouží k identifikaci možných situací, které se nachází dále hlouběji pod zemí. K tomu, aby bylo možno dosáhnout nějakých výsledků je rovněž třeba, aby bylo sklizeno. Kvůli této okolnosti je čas, kdy je možno povrchovou prospekci provádět, značně omezený a nejvhodnější podmínky nastávají na podzim a na jaře.

     Tuto metodu jsem použil k identifikaci zaniklých sídel v okolí Uničova. Předmětem mého zájmu bylo hlavně období středověku, nicméně se podařilo společně s ostatními studenty archeologie odhalit také lokalitu z období neolitu.

     Před každou cestou do terénu bylo neméně důležitou části přípravy studium map a to jak současných, tak i starých. Kromě práce s kartografickým materiálem je vhodné použít také GPS zařízení, díky němuž je snadné označit trasy, které již byly prohledávány.

     Použití mapy druhého vojenského mapování se nejvíce osvědčilo při identifikaci zaniklé středověké osady Vřítov. Písemné prameny uvádějí, že stávala mezi Dětřichovem a Želechovicemi a zanikla na konci 15. století v důsledku stavby rybníka. Na mapě druhého vojenského mapování je celý řítovský rybník dobře vidět. Keramický materiál nalezený při prospekci plochy bývalé vodní stavby rovněž odpovídá období existence vesnice. Není pochyb, že byla skutečně a to poměrně přesně díky zvolené technice sběru, identifikována. Pokud by se spoléhalo jen na informaci z mapy, nikdy by k tak přesnému vymezení prostoru nedošlo.

     Další lokalitou, která byla objevena, avšak chybí o ní písemná zpráva je trať, která byla pracovně pojmenována jako Uničov – Za panelákama. Keramiku, nalezenou v této oblasti, lze položit do průběhu 14. století. Zánik vsi lze předběžně položit do raného novověku, neboť materiál z mladších období nebyl ještě podroben podrobnějšímu studiu. Poslední pozitivní lokalitou byla trať, která se nachází u silnice z Uničova do Brníčka. Zde bylo možno pozorovat i několik keramických fragmentů, které by odpovídaly 12. století. Zatím je otázkou, zda se jedná o novou lokalitu, nebo ji lze spojit se situacemi odkrytými během výzkumu u mostu na silnici z Uničova do Brníčka.
Jakub Novák 

You Might Also Like

0 komentářů